Shop More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 22, 2009
Image Size
521 KB
Resolution
800×587
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,453
Favourites
201 (who?)
Comments
105
Downloads
164
×
Village 1 by wantou Village 1 by wantou
I like this picture, and I hope you too :D
thanks for view and comment ^^
=========

đồng quê VN muôn năm ! >_<
*muốn về quê vẽ trâu lém, nhưng vì không được đi, đành lết ra công viên Tao Đàn chôm cái gốc cây rồi về bịa thêm ="=*
Vì bạn chưa nắm được kĩ năng tả chất nên tranh nhìn không được tự nhiên, nhìn đi nhìn lại hình như vẫn thiếu bụi chuối thì phải... T_T
Add a Comment:
 
:iconshell31:
shell31 Featured By Owner Oct 10, 2011   Traditional Artist
Beautiful work!!!!
Reply
:iconwantou:
wantou Featured By Owner Oct 10, 2011  Student Traditional Artist
thanks :D
Reply
:iconshell31:
shell31 Featured By Owner Oct 10, 2011   Traditional Artist
You're welcome!!!
Reply
:iconlucca836:
lucca836 Featured By Owner Mar 3, 2011
it looks so soft, and the amazing part is that you are only 19! your works are so 3D with all the great shades and lightning, and i realise how good with trees too
Reply
:iconsylviahearts:
SylviaHearts Featured By Owner Feb 8, 2011
Your trees are very well done. :+fav:
Reply
:iconshinvan:
shinvan Featured By Owner Jul 5, 2010  Hobbyist Traditional Artist
ur a very good watercolor artist!well done :D
Reply
:iconlollypopp:
Lollypopp Featured By Owner Jun 18, 2010  Hobbyist General Artist
It looks really dreamy ^-^ and the location looks great for sitting down, gazing around and sketching something nice :)
Reply
:iconemochromatic:
Emochromatic Featured By Owner Dec 26, 2009
It has a very lovely, peaceful feel to it. I really like this piece. ^^
Reply
:iconwantou:
wantou Featured By Owner Dec 27, 2009  Student Traditional Artist
thanks :D
Reply
:iconchocovanil:
ChocoVanil Featured By Owner Nov 16, 2009   Traditional Artist
Wow, so pretty! Is it watercolor?
Reply
Add a Comment: